Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 9 w Mikołowie

 

Podstawa prawna:

  1. Statut  Przedszkola Nr 9 w Mikołowie
  2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
    (Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz. 69, ze zm.)
  3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
  4. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia
  5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.= z późn. zm.

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w  Przedszkolu  Nr 9 w Mikołowie znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

  1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej.
  2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
  3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

II PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

IV PROCEDURA – dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka 

V PROCEDURA - dotycząca zabaw w ogrodzie w ogrodzie przedszkolnym.