Zebranie organizacyjne rozpoczynające Nowy Rok Przedszkolny odbędzie się we wtorek 4.09 o godzinie 16.30. 
Prosimy, aby na zebranie przyjść bez dzieci.

 


Od 25 maja 2018r. stosujemy w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO)

 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 9 „Królewny Śnieżki” z siedzibą w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dyrektor Przedszkola nr 9 „Królewny Śnieżki” w Mikołowie przy   ul. Karola Miarki 7 informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób.

 SZANOWNI PAŃSTWO

 Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości.

 Podstawa prawna:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. - § 2 ust. 1 pkt 4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważniona przez nich osób zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo[…]podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  - Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 Podkreślamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

Z poważaniem Katarzyna Kahnert Dyrektor Przedszkola nr 9 w Mikołowie