V PROCEDURA
przebywanie dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego
oraz korzystanie z urządzeń i zabawek znajdujących się w nim.

 

 1. Nauczyciele   zobowiązani  są   do   zawierania   umów  z   dziećmi,  warunkujących   ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola, placu zabaw, podczas spacerów i  wycieczek oraz  do egzekwowania przestrzegania tych że umów przez dzieci (np. poprzez odpowiednie zapisy w dzienniku).
   
 2. Każdorazowo  przed wyjściem  na  świeże  powietrze  nauczyciel  przypomina  dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na powietrzu w zależności od miejsca pobytu.
   
 3. Przed każdym wyjściem na plac zabaw należy sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne niebezpieczeństwa (sprawdzenie czy nie są  oblodzone urządzenia do zabaw, zamieść piach z chodnika, przetrzeć na sucho mokre sprzęty) na bieżąco usunąć usterki zgłoszone przez osoby opiekujące się dziećmi podczas pobytu w ogrodzie.
   
 4. W czasie pobytu dzieci  na  placu  zabaw  musi być  zamknięta  brama  wjazdowa, drzwi wejściowe  do   ogrodu  oraz   drzwi   wejściowe  do   przedszkola.  Obowiązek  ten  dotyczy wszystkich   rodziców,   osób   upoważnionych   do   odbioru   dzieci   z   przedszkola, a   w szczególności wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
   
 5. Dzieci  mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych   pod warunkiem, że  nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz  tych  przy  których  bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
   
 6.  Nauczyciel  dba  o  stosowny  ubiór   dziecka,  odpowiedni  do   pory  roku  i  panującej temperatury.
   
 7. W  czasie  dużego   nasłonecznienia dzieci  powinny  być  zaopatrzone  w odpowiednie nakrycie  głowy,  przebywać  w  zacienieniu  (siatka  rozpięta  na  miejscem zabawy)  oraz zabezpieczone kremem z filtrem ochronnym UV przeciwko promieniom słonecznym i mieć stały  dostęp  do napojów (woda niegazowana).
   
 8. Nauczyciel nie  organizuje zajęć z dziećmi  na powietrzu  w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt wysoka i niska temperatura, burza, itp.).
   
 9. Na   terenie  ogrodu   mogą   przebywać   tylko   dzieci,   nauczyciele,   rodzice  i  osoby upoważnione do odbioru dzieci.
   
 10. Osoby  pilnujące  dzieci  muszą  zwrócić  szczególną  uwagę  na dzieci korzystające z huśtawek  podwieszanych, tj. aby  huśtały się one na  odpowiedniej  wysokości, prawidłowo były na nich posadzone, a także w należyty sposób trzymały się uchwytów.
   
 11. Podczas   korzystania  z  huśtawek  uchylnych, osoby  sprawujące  opiekę  nad  dziećmi powinny zwrócić  baczną  uwagę  na  prawidłowe  posadzenie dziecka  na huśtawce, sposób trzymania się za poręcze oraz na sposób odbijania się od podłoża.
   
 12. W czasie  pobytu na  placu  zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się na terenie przedszkola, udając się tam i z powrotem tylko pod opieką nauczyciela, lub osoby do tego wyznaczonej np. pomoc do dzieci, salowa.
   
 13. W razie   wypadku   nauczyciel   w   pierwszej   kolejności   udziela  pomocy  dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia Dyrekcję Przedszkola.
   
 14. Podczas nieobecności dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest  zabezpieczona plandeką przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.
   
 15. Wszelkie  pozostałe, stateczne  urządzenia  do  zabaw zostały zamontowane  zgodnie z procedurami określonym przez producentów.
   
 16. Po każdym pobycie na placu zabaw, należy uporządkować wszystkie przenośne zabawki, gromadząc je w miejscu do tego przeznaczonym.
   
 17. Każdy  pobyt  w  ogrodzie  przedszkolnym jest związany  z ogromną odpowiedzialnością osób  sprawujących  nadzór  nad  bezpieczeństwem  dzieci  powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby  te  powinny dołożyć  wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ   na    zapewnienie    pełnego    bezpieczeństwa    dzieci   przebywających   na   terenie przedszkolnego placu zabaw.
   
 18. Wszyscy   pracownicy   przedszkola   zobowiązani   są   do    zapewnienia   dzieciom  jak najbardziej bezpiecznych warunków przebywania dzieci na terenie placówki. Należy zwracać szczególną uwagę  na  bezpieczne  otwieranie i  zamykanie bramy wjazdowej oraz  dokładne zamykanie drzwi wejściowych do przedszkola.

 

Procedura obowiązuje cały personel zatrudniony w Przedszkolu Nr 9 oraz dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.