IV PROCEDURA
postępowanie w sytuacji krzywdzenia dziecka.
(w przypadku podejrzenia o fizyczne, psychiczne  znęcanie się rodzica/opiekuna prawnego nad dzieckiem)

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r., w sprawie procedury „Niebieska Karta”, które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty.

 1. Wnikliwa obserwacja dziecka: jego wyglądu, zachowania. Analiza psychologiczna wytworów działalności dziecka (rysunku np. „ Moja rodzina”) i zainicjowanej rozmowy z dzieckiem nt. relacji w rodzinie, jej zwyczajów, obowiązków poszczególnych członków rodziny, sposobów komunikacji itp. W tej czynności uczestniczą nauczyciele dziecka i psycholog przedszkolny lub z poradni.

  Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka przez rodziców?

  Zebrać informacje o dziecku m. in. od innych nauczycieli, samego dziecka i rodziców.

  Zebrać materiały związane z sytuacją dziecka np. dokumentacja z rozmów z dzieckiem, opisy zachowań i wyglądu dziecka.
  Zabezpieczyć dowody (ocena ich wiarygodności nie należy do zadań nauczyciela) – jeżeli takie są.

   
 2. Przekazanie spostrzeżeń personelu przedszkola nt. podejrzenia o stosowanie przemocy domowej wobec dziecka dyrektorowi przedszkola. Ustalenie dalszego postępowania wobec ofiary przemocy i jej sprawców.

  Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu?

  Poinformować dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji.

  Współpracować z dyrektorem przedszkola w celu podjęcia interwencji.
  Przygotować wniosek (pismo) do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji – wniosek taki podpisuje dyrektor placówki.
  Nauczyciel informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka  (w tej sytuacji należy rozważyć, czy rzeczywiście powiadomienie  rodziców nie spowoduje zacierania śladów i tzw. „ prania mózgu” dziecku, aby nic nie można było udowodnić).
  Opracować plan pomocy dziecku.

  Przez cały czas trwania interwencji należy pamiętać o potrzebach dziecka.

   
 3. Rozmowa dyrektora z rodzicami na temat podejrzeń o stosowaniu znęcania się fizycznego rodzica/ów nad dzieckiem. Uświadomienie potrzeb rozwojowych dziecka  (akceptacji, miłości, poszanowania godności itp.) i konsekwencji w dalszym życiu dziecka w sytuacji braku ich zaspokojenia lub przeciwstawiania się im. Wskazanie regulacji prawnych dotyczących powinności rodziców wobec dziecka i zasad postępowania przedszkola w sytuacji gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka przez rodzica/ów. W rozmowie powinien uczestniczyć psycholog przedszkola lub z poradni.
   
 4. Powiadomienie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub policji o konieczności podjęcia interwencji w rodzinie, w której stosowana jest przemoc fizyczna wobec dziecka w oparciu o procedurę „ Niebieska Karta” (gdy dotychczas podjęte działania w przedszkolu nie odniosły skutku).
   
 5. Powiadomienie sądu opiekuńczego o nadużywaniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka (j.w.).
   
 6. Złożenie doniesienia do prokuratury w sytuacji rażącego nadużycia władzy rodzicielskiej.
   
 7. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu rodziny i dziecka będącego ofiarą przemocy fizycznej w rodzinie:
  Rozpoznanie przez nauczyciela objawów krzywdzenia dziecka.
  Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o konieczności udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dyrektor lub koordynator powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który:
  • Dokonuje weryfikacji danych dostępnymi sposobami, np. wywiad terapeutyczny, badania psychologiczne, rozmowa z opiekunami prawnymi, wywiad w rodzinie, analiza wytworów dziecka, badanie medyczne – nawiązanie kontaktu z lekarzem itp.;
  • w uzasadnionym przypadku (po potwierdzeniu się danych) zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Dziecka, w której ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowuje Plan Działań Wspierających;
  • wspiera dziecko i jego rodzinę w czasie działań pomocowych;
  •  dokonuje okresowej wyspecjalizowanej oceny udzielanej pomocy.
    
 8. Dyrektor ostatecznie ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin.
   
 9. Dyrektor zawiadamia na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych o ustaleniach dotyczących pomocy.
   
 10. Dyrektor powiadamia sąd rodzinny, prokuraturę rejonową lub policję o sytuacji dziecka.
   
 11. Dyrektor monitoruje prawidłowość i skuteczność oddziaływań pomocowych.
   
 12. Wskazanie możliwości wsparcia rodziny w prawidłowym wychowaniu dziecka przez instytucje realizujące działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.