III PROCEDURA
Dziecko nie zostało odebrane z przedszkola.

 

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola (sytuacje losowe), rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. 
   
 2. Jeżeli rodzice nie przekazali takiej informacji, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
   
 3. W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce do pół godz., po upływie tego czasu powiadamia dyrektora.
   
 4. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oraz skontaktować się z policją z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
   
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza ze protokół zdarzenia podpisany przez świadków , który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.
   
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu.