Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnienie:

1 Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Mikołów Na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
2 Dziecko 6 letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (art. 31 ust. 4 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz .59) Na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
3 Dziecko z rodziny wielodzietnej Oświadczenie - art. 131 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 w rozumieniu art. 4 pkt 42 w/w Ustawy

4

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

Dziecko jednego lub obojga rodziców/opiekunów niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póżn. zm.) w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka
7 Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowujące Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem art. 131 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59  w rozumieniu art. 4 pkt 43  w/w Ustawy)
8 Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka  pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866) w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
     

 

Zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej Mikołowa nr IV/42/2019 z dnia 22.01.2019 r.określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów: 

  Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów

1 Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub
rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący dziecko: pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się
w trybie stacjonarnym
30 - zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu lub zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej,
- zaświadczenie szkoły/uczelni
potwierdzające naukę w trybie
stacjonarnym,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej.
2 Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa
30 - kopia pierwszej strony zeznania
podatkowego opatrzonego prezentatą
urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie lub zaświadczenie
urzędu skarbowego potwierdzające
złożenie zeznania podatkowego lub
urzędowe poświadczenie odbioru wydane
przez elektroniczna skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji
podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty
okres rozliczeniowy.
3 Jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa 15 - kopia pierwszej strony zeznania
podatkowego opatrzonego prezentatą
urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie lub zaświadczenie
urzędu skarbowego potwierdzające
złożenie zeznania podatkowego lub
urzędowe poświadczenie odbioru wydane
przez elektroniczna skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji
podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty
okres rozliczeniowy
4 Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni
wskazali we wniosku dane przedszkole jako
przedszkole pierwszego wyboru
10 - zapis we wniosku rekrutacyjnym
5 Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do tego
przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub rodzeństwo dziecka
uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do
tego przedszkola
10 - oświadczenie rodziców lub złożona
deklaracja kontynuacji