Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez gminę Mikołów w roku szkolnym 2019/2020.

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.
 • Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
 • We wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/opiekunowie wskazują wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wskazane na pierwszym miejscu we wniosku nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Wniosek wypełniany jest według adresu zamieszkania kandydata w dniu wypełniania wniosku.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego wywiesza się w formie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane.
 • W terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do mikołowskich przedszkoli składają deklarację kontynuowania  wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.